Testledelse er ikke prosjektledelse light


I en tidligere betraktning om Testledelse drøftet vi noen ‘myter’ om testledere og om du “Tør du la være å engasjere en testleder?”, der vi avsluttet med et spørsmål om Prosjektlederen i og for seg kunne ta ansvar for testplanlegging? Her kommer vi med ‘oppfølgeren: “Testledelse er ikke prosjektledelse light”.

Det viktigste først. Denne artikkelen setter ikke Testleder og Prosjektleder opp mot hverandre, eller mener den ene rollen er viktigere enn den andre. Den er tvert imot et forsøk på å si at det er å foretrekke at man rendyrker de rollene man har, og jobber tett sammen.

Prosjektleder og Testleder har (tilsynelatende) mange av de samme funksjonene i et prosjekt, hvorfor kan ikke Prosjektleder gjøre testlederjobben i tillegg? Eller hvorfor anses ikke Testleder å være en slags ‘Prosjektleder light’?
Begge styrer etter omfang og ressurser og rapporterer på fremdrift, men forskjellen mellom rollene ligger blandt annet i ansvar, fokus og perspektiv.

Ansvar

Det er ikke uvanlig at Testleder opptrer som en (del)prosjektleder i større prosjekter med ansvar for test som et eget delprosjekt. Og her kommer ‘ledelse’ inn som enda et aspekt. Testleder skal planlegge og lede test med fokus på kvalitet, men også (prosjekt)lede flere mennesker, grupper eller (del)prosjekter på mer overordnet nivå med oppfølging av ressurser og tidsbruk. Testledelse består sånn sett av to ting – test og ledelse. Litt som å kombinere to stilarter i sport.

Et prosjekt er som kjent noe midlertidig, med en klart definert begynnelse og slutt i tid, og derfor også definerte omfang og ressurser.

Prosjektleder har det daglige ansvaret for å planlegge, gjennomføre og til slutt evaluere prosjektet, og jobber med å rekke leveranser og milepæler iht budsjett og plan. Og et spesielt ansvar for at prosjektet gir det ønskede resultatet, og at det blir ferdig innenfor avtalt budsjett og tid.
Testleder styrer etter også etter omfang og ressurser og rapporterer på fremdrift, men har i tillegg dimensjonen produktkvalitet å rapportere på. Så Testleder har dermed ansvaret for å planlegge og gjennomføre tester for dette for å ha noe å rapportere på.

Så der Prosjektleder har ansvar for tre dimensjoner, har Testleder i tillegg ansvar for en fjerde.
Vi drøfter ikke mer Testleders prioriteringer ift. Prosjekttrekanten i denne artikkelen, det kommer i en egen betraktning om ‘Testleder vs. Prosjekttrekanten’.

Fokus

For at Testleder skal kunne være i stand til å rapportere til Prosjektleder, må tester utvikles og gjennomføres slik at dette er mulig. Disse må planlegges etter gjeldende prosjektmetodikk, og ofte må også teststrategi utvikles for å kunne gjennomføre dette. Med i Testleders planlegging ligger det også anbefalinger og beslutninger om testmiljø og testverktøy. Og for testdata i et GDPR-perspektiv ligger det også en tung “rolle” på testleder for å vurdere hvilke testdata som kan benyttes. I tillegg til innsikt i ulike testfaser og -nivåer, kreves det breddekompetanse om løsningen og kunnskap om de små detaljene som får løsningen til å henge sammen og fungere som en helhet. Så må Testleder vurdere testmodenhet i prosjekt eller organisasjon og ikke bare instruere viktigheten av test, men også få engasjement rundt dette.

Der Prosjektleder har fokus på planlegging av de tre dimensjonene og prioritere mellom disse, må Testleder i tillegg etablere styringsgrunnlag og tekniske behov for å kunne rapportere på Kvalitet.

Perspektiv

Testleder rapporterer til Prosjektleder eller Styringsgruppe med en anbefaling om f.eks. produksjonssetting, men beslutningen ligger ikke hos Testleder. Det er derfor viktig for Prosjektleder å kunne stole på rapportering fra Testleder for å kunne ta beslutninger og gjøre tiltak underveis. For å få til dette er det grunnleggende med en gjensidig forståelse av og respekt for hverandres fag. Og forståelse for at Prosjektleders og Testleders perspektiv kan peke på ulike prioriteringer, selv om begge ønsker å følge oppsatte planer.

Oppsummert kan vi si at for å komme i mål med et vellykket prosjekt, er det derfor kritisk at Testleder og Prosjektleder arbeider godt sammen, hjelper hverandre og deler av fagkunnskap.  Dette er derfor ikke to roller som overlapper eller står mot hverandre, men tvert i mot drar sammen for å både nå milepæler, men også oppnå den kvaliteten man skal ha. Da er man nærmere å få en fornøyd kunde m.h.t. leveransetid og kostnader, men også en løsning som faktisk dekker kundens behov. Og det bør alltid være det viktigste med prosjektet.

Denne artikkelen er skrevet av Lena Jonhaugen. Hun jobber som testleder i Promis Qualify.